แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25ุ60
หน้าปกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25ุ60
1 คำนำ-สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.5 KB
2 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 806.83 KB
3 รายละเอียดโครงการ2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.02 KB
4 สรุปรายละเอียดโครงการ2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 957.69 KB
5 รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการ 1 - 15
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 957.69 KB
6 คำสั่ง คณะกรรมการคำนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.8 KB
7 การให้ความเห็นชอบเอกสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.4 KB
8 ที่ปรึกษา จัดทำรูปเล่ม ออกแบบปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.78 KB