แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
หน้าปกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25ุ61
1 คำนำ-สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.21 KB
2-3 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.38 KB
4 รายละเอียดโครงการแผน 2561 ตาม 4 มาตรฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1000.41 KB
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.67 MB
6 คำสั่ง คณะกรรมการคำนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.05 KB
7 การให้ความเห็นชอบเอกสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.4 KB
8 ที่ปรึกษา จัดทำรูปเล่ม ออกแบบปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.09 KB