แผนปฏบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
ปกแผนปฏิบัติการ2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
1.คำนำ - สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.46 KB
2.ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 684.76 KB
3.รายละเอียดโครงการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
4.การให้ความเห็นชอบแผน2564 ลงนามแล้ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.66 KB
5.ที่ปรึกษาจัดทำรูปเล่ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.25 KB
6.ภาคผนวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.58 KB