เพลงโรงเรียน
เพลงสดุดีจอมราชา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
ลิงค์เพลงสดุดีจอมราชา : https://www.youtube.com/watch?v=nAM4IWNjaVU&ab_channel=TheRoyalFamilyOfThailand-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2