กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมชาย บุญแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายรอหมาด หมันดี
ครู คศ.2

นายนวฤทธิ์ ศรีสุข
ครู คศ.1

นายจริญ อินทร์ทอง
ครู คศ.1