ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญงาม ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจักรีวัชร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กันยายน 2532 - ตุลาคม 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจักรีวัชร - มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2536 - พฤศจิกายน 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2543 - มีนาคม 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยุทธ บัวตูม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2545 - กุมภาพันธ์ 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ คงยะฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2549 - ธันวาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ จุลิวรรณลีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2555 - ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ทองแกมแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2557 - ตุลาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี อินทร์คง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2559 - ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ชูสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน