หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4-ม.6
ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551
 และบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ