กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู คศ.2

นางนิษฐ์สินี เถาถวิล
ครู คศ.2

นางสิริกานต์ สุขธรณ์
ครู คศ.2

นายนิพัทธ์ นะระโต
ครู คศ.2

นายสถานันท์ เนาวรัตน์
ครูผู้ช่วย