แนะแนว

นางสาวปนิดา โมสิกะ
ครู คศ.1
หัวหน้าแนะแนว

นายภูริน จงรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสโรชา ไชยสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวอริสรา มุสิกรักษ์
ครูผู้ช่วย