พระราชดํารัสทางด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.81 KB