กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสวาท กระจายศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอธิป เพ็งแก้ว
ครู คศ.2

นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวมูหนะ หล้าหลี
ครู คศ.2

นางสาวสายใหม่ ยอดเกื้อ
ครูผู้ช่วย