กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสวาท กระจายศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอธิศ เพ็งแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวสายใหม่ ยอดเกื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวฮาซานี อุมาสะ
ครูผู้ช่วย