กลุ่มโรงเรียนในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
http://www.mmv.ac.th/mainpage
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
https://www.anuraj.ac.th/
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/index/historyhttps://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/index/history
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
https://bajra1.thai.ac/home/
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
http://www.mbp2.ac.th/
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
https://www.mpp3.ac.th/
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
http://swr1udn.ac.th/mainpage
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
http://swr2.ac.th/
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
http://swr3.ac.th/mainpage
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1010720004&page=info
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
https://dpwatnoinai.ac.th/
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
http://www.dipangkorntawee.ac.th/web2014/
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1075580075
โรงเรียนทีปังวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
http://hs.ac.th/th/
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1074590107&page=history