กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสรารัตน์ อินสุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสายัณห์ รักชุม
ครู คศ.2

นายกิตติทัต คงสี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาดา จิตแจ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสวรินทร์ กาญจนา
ครูผู้ช่วย