คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นันทินี พูลแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กัลยาณี รัตนเสถียร
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5