กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยาวี เฉิดฉิ้ม
ครู คศ.1

นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์
ครูผู้ช่วย

นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา
ครู คศ.1

นางเสาว์ลักษณ์ คีรีเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์
ครู คศ.2

นางศิริยา นาฑี
ครู คศ.1

นางสาวอุไร สันหมาน
ครู คศ.2