กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอุดม หลำเบ็ลส๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุชัญญา สักพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวอุไร สันหมาน
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.สมชาย เพชรนุ่ม
ครู คศ.2

นายพุฒิพงศ์ แก้วบุตร
ครู คศ.1

นายวัชรพล ทองขจร
ครู คศ.1

นางสาวอารีย๊ะ นาราวัน
ครูผู้ช่วย

นายปฐภูมิ ขุนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิตติยา ดำแก้ว
ครู คศ.1