กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมณฑา สุขเกษม
ครู คศ.2

นางสาวเยาวภา วรถาระ
ครู คศ.2

นางชุติมา มั่งทองคำ
ครู คศ.2

นางอุชญา สังแสตมป์
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา มากสอน

นางสาวตรีทิพย์ อัครพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางซารียา จิสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวกุญญดา จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย