คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ ศึกษา พัฒนาสังคม"