กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวีนัส ฆังคะมะโน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู คศ.2

นางสุภาพรรณ์ ตันเวชกุล
ครู คศ.3

นางสาวศิริมา แซ่เข่า
ครู คศ.2

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนมณี
ครู คศ.1

นางสาววนิดา ม้องพร้า
ครู คศ.1

นางสาวนีรภา ประสารการ
ครู คศ.1

นางสาวหนึ่งฤทัย รักนุ้ย
ครู คศ.1