กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู คศ.2

นางวีนัส ฆังคะมะโน
ครู คศ.2

นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวนงพร สว่างศรี
ครู คศ.2

นางจิราตรี บุญยอด
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
ครู คศ.1

นางสาวนันทินี เครือจันทร์
ครู คศ.1

นางกัยารัตน์ อิสระทะ
ครู คศ.2