ระเบียบการใช้ห้องสมุด
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
เพื่อให้การบริการของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนจึงกำหนดระเบียบการใช้ห้องสมุดไว้
 >>>เวลาเปิดทำการ (ระหว่างเปิดภาคเรียน)<<<
>>> วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 16.00 น. <<<
ผู้มีสิทธิ์ในการใช้บริการห้องสมุด
1. นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
2. ผู้ปกครองและผู้สนใจภายนอก สามารถเข้าใช้บริการได้
3. มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
การทำบัตรสมาชิก
1. บัตรประจำตัวครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด
2. บัตรสมาชิกหาย ให้แจ้งบรรณารักษ์และตืดต่อเพื่อแจ้งทำบัตรใหม่
การยืมหนังสือ
1. แสดงบัตรทุกครั้งในการยืม
2. ผู้ที่ใช้บัตรสมาชิกของคนอื่นในการยืมจะถูกริบบัตร
3. การยืมหนังสือ ผู้ยืมแสดงบัตรพร้อมหนังสือจะยืมแก่บรรณารักษ์ทำการยืมหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุด
4. นักเรียน ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม โดยมีกำหนดส่งภายใน 7 วัน
5. ครู - อาจารย์ยืมได้ครั้งละ 5 เล่ม โดยกำหนดส่งภายใน 15 วัน
การคืนหนังสือ
1. ให้ส่งหนังสือตามที่ระบุไว้ในบัตรกำหนดส่ง
2. นำหนังสือและบัตรสมาชิกยื่นต่อบรรณารักษ์ เพื่อทำการคืนหนังสือด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุด
การใช้ห้องสมุดทั้งชั้น
ครูที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดทั้งชั้น โปรดจองล่วงหน้า 1 คาบเรียน และกรอกแบบฟอร์ม การใช้ที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้
การจัดหนังสือในห้องสมุด
ห้องสมุดใช้การจัดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ D.C. ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หมวดใหญ่ๆ ดังนี้
000-009 >> ความรู้ทั่วไป
100-199 >> ปรัชญา
200-299 >> ศาสนา
300-399 >> สังคมศาสตร์
400-499 >> ภาษาศาสตร์
500-599 >> วิทยาศาสตร์
600-699 >> วิทยาศาสตร์ประยุกต์-เทคโนโลยี
700-799 >> ศิลปะและการบันเทิง
800-899 >> วรรณคดี
900-999 >> ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์
สัญลักษณ์แทนหนังสือประเภทอื่นๆ
อ,R,Ref >>  หนังสืออ้างอิง
น,Fic     >>  หนังสือนวนิยาย
ย,E     >>  หนังสือเยาวชน
ร.ส.       >>  หนังสือเรื่องสั้น
ค          >>  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ
คค        >>  หนังสือคู่มือครู
บริการและกิจกรรมของห้องสมุด
1. บริการอ่านหนังสือ
2. บริการยืม - คืนหนังสือ
3. บริการหนังสือจอง
4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
5. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
6. บริการแนะนำหนังสือใหม่
7. บริการข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต
8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
9. จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญและสาระความรู้ต่างๆ

มารยาทในการใช้ห้องสมุด
1. วางสิ่งของส่วนตัวที่ชั้นวางของที่ห้องสมุดจัดไว้
2. ห้ามส่งเสียงดัง ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น
3. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าในห้องสมุด
4. ปิดหนังสือทุกครั้งเมื่ออ่านเสร็จ
5. ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทำลายสมบัติของห้องสมุด เช่น ขีด เขียน ฉีก ขโมยหนังสือ ถูกจับได้จะลงโทษอย่างรุนแรง
6. ก่อนลุกจากที่ให้ยกเก้าอี้ชิดโต๊ะทุกครั้ง
7. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้สอบถามบรรณารักษ์ทันที