ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หน่วยการเรียนวิชา โครงงานค้นคว้าอิสระ IS
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2566,13:09  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฟอร์มโครงงานค้นคว้าอิสระ 5 บท
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,14:11  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน plc นิเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,10:13  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบกลางภาค 1/2565
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,11:08  อ่าน 350 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Innovative learning base clinic
ชื่ออาจารย์ : นางอรนุช บุญสนิท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,13:37  อ่าน 413 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2564,08:22  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : : การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 สร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรม เครื่องวัดความสูงอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายชยณัฐ เพชรนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2564,08:20  อ่าน 745 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทกัษะชุดทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชันมธัยมศึกษาปีที 2
ชื่ออาจารย์ : นางวีนัส ฆังคะมะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,16:15  อ่าน 528 ครั้ง
รายละเอียด..